Heti / havi program 16. hét

Adatvédelem

WWW.NAPIFIX.COM weboldal adatvédelmi és adatkezelési szabályzata.


Az alábbiak szerint adjuk közre a honlap adatkezelési gyakorlatára vonatkozó elvek, és szabályok összességét, mely által eleget teszünk az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdésében foglalt követelménynek. . Az adatokat kizárólag az általad elfogadott célra használjuk. Adataid hírlevél küldési, statisztikai, oktatási, tájékoztatási és egyéb marketing céllal tároljuk. Ennek a nyilatkozatnak az ELFOGADÁSA az egyedi információkhoz, hírlevelekhez, tudásanyaghoz és a weboldal zárt felületéhez való hozzáférés feltétele. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Az érintett jogszabályhely úgy rendelkezik, hogy a honlap-látogatójával, felhasználójával, mint éríntettel közölni kell az adatkezelés szabályait.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.napifix.com weboldal adatkezelésére vonatkozó irányelveket tartalmazza, melyeket a www.napifix.com tulajdonosa továbbiakban Üzemeltetője magára nézve kötelezőnek ismer el, magát azoknak aláveti. Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint annak esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Az adatkezelésre vonatkozó jogi hátteret alapvetően Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) adja meg.

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-104646/2016. Adatkezelésért felelős személy Szabó Zoltán.

.Adatkezelési közzététel:


1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

A honlap működtetése során az Üzemeltető jogosult a felhasználóktól a következő adatokat gyűjteni: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, állandó lakcím, alapértelmezett nyelv, a regisztráció időpontja, állampolgárság, regisztrációs link, személyes fénykép, regisztráció dátuma, domain név.

2. Az érintettek köre: A honlap látogatói, illetve az ott regisztrált valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

Az Üzemeltető szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

4. Az adatgyűjtés célja:

Üzemeltető a weboldal használata során az érintettek által igénybe veendő szolgáltatások nyújtására irányuló tájékoztatás, az Üzemeltető által szervezett előadások, webkonferenciák, konzultációk és a Crowdbridgeglobal kapcsolatban felmerült bármilyen tájékoztatás, oktatás, online marketing, hírlevél küldés az érintettek részére és ennek a céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait. Továbbá a weboldalra bármilyen módon beregisztrált személy adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés kezdő időpontja a látogatás, illetve a regisztráció időpontja, melyet követően Üzemeltető jogosult a regisztráció törléséig az adatot kezelni. A regisztrált személyek email-ben az info@napifix.com oldalra küldött levélben is kérhetik az adatainak a törlését, amelynek 24 órán belül eleget kell tennie az Üzemeltetőnek.


6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Üzemeltetője a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.


Adatkezelési elvek:

1. Üzemeltető biztosítja, hogy a felhasználók a szolgáltatások igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja azon jogot, hogy nyilatkozatával az adatkezelést, adat továbbítást részben, vagy egészen megtilthassa. info@napifix.com


3. Az Üzemeltető biztosítja, hogy az érintettek a honlapon elérhető szolgáltatás(ok) igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhetik, hogy az Üzemeltető mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.


Egyéb adatkezelési módok

A regisztráció után minden egyes beregisztrált személy egyéni aloldalt kap. Az aloldalt minden egyes munkatárs személyre szabhatja és szöveges tartalom és youtube videókat tölthet fel a weboldalra. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az így feltöltött adatok és állományok tartalmáért.

Az aloldalt használó személy is bűntető jogi felelősséggel tartozik az alodalára beregisztrált vagy hírlevélre feliratkozó személyek adatkezelésével kapcsolatban.

Amennyiben a weboldal működésével és a Crowdbridgeglobal irányelveivel ellentétes szöveges tartalom vagy videó kerül feltöltésre a weboldalra az Üzemeltető azonnali hatállyal törölheti. Erről tájékoztatja az érintett felett.

A beregisztrált személy a figyelmeztetés ellenére továbbra is nem megfelelő magatartással használja a weboldalt az Üzemeltető regisztrációját minden további felszólítás nélkül törölni fogja.

Munkatársi regisztrációnál tárolt adatok.

Név, email, telefonszám, titulus, jelszó, születési dátum, vezető neve, felhasználói név.

 

Egyéb adatkezelés.

Érdeklő felület regisztrációjánál az alábbi adatok kerülnek bekérésre.

Név, email, telefonszám, jelszó, város, születési dátum.

Elkapó Oldalra történő (hírlevél felirartkozás) regisztrációjánál az alábbi adatok kerülnek bekérésre.

Név, email, telefonszám (nem kötelező), város.(nem kötelező)

Webkonferenciára, online konzultációra történő regisztrációkor.

Név, email.

Nyílt előadásra vagy Szemináriumra való jelentkezéskor az alábbi adatok kerülnek tárolásra.
Státusz, város, név, email, telefonszám, CBG partner neve, résztvevők száma, meghívás módja,

A weboldalon és a weboldal belső felületén található összes állomány jogvédett (Copyright) anyagok. Felhasználni más üzleti célra vagy másolatot készíteni róluk szigorúan tilos. A weboldal Felhasználási feltételek részletese tartalmazzák a weboldalon feltöltésre került állományok felhasználásának a módját.


Hírlevelek:
A honlapon regisztrált érintettek a regisztrációjukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető reklámajánlataival, hírleveleivel, heti programjával és egyéb tájékoztató anyagokkal online módon a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Az Üzemeltető vállalja, hogy nem küld spam-nek minősülő kéretlen reklámüzenetet, és biztosítja az indokolás nélküli, ingyenes leiratkozás jogát. Az adatok kezelése a regisztrációtól a törlésig terjedő időben történik. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyére, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetésére a jelen szabályzat általános megállapításai vonatkoznak.

Sütik (cookie-k)


A weboldal nem használ sütiket.

A weboldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.


Közösségi hálózat (Facebook) 


Az Üzemeltető kijelenti, hogy Facebook.com/hu közösségi oldalon a weboldalt kedvelő („lájkoló”) érintettek részéről regisztrált nevük és felhasználó nyilvános profilképük vonatkozásában a  egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása érdekében adatkezelést folytat az érintettek hozzájárulása alapján.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf,
http://www.facebook.com/about/privacy/)

 

www.napifix.com oldal Üzemeltetője és tulajdonosa Szabó Zoltán. 4029 Debrecen Kölcsey u 16

E-mail: info@napifix.com


XI. Záró rendelkezések


Üzemeltető kijelentem, hogy jelen dokumentum a honlapra vonatkozó adatkezelési elvek 2016. július 13. napjától hatályos változatát tartalmazza.